We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Reklamácie
Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každého dodávateľsko-odberateľského vzťahu a rieši disproporcie vyplývajúce z týchto vzťahov, v súlade so Zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
Reklamačný poriadok 

Cenník pre reklamačný poriadok
Reklamačný záznam
Reklamačný záznam - GILEAD
Reklamačný záznam lekárne - nesprávne zdravotné tvrdenie
Preukázanie dodržania teplotného režimu
Zodpovední farmaceuti PHOENIX 

Dataloggery:
Manuál KILOG-2011 SK
Stručný návod KILOG 
Odporúčania pre obstaranie dataloggerov na meranie teploty.

Klinické štúdie
Klinické štúdie - distribučné služby poskytované na slovenskom trhu.

Certifikáty
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. sa pre skvalitnenie služieb pre svojich obchodných partnerov rozhodla vykonať certifikáciu na normy ISO 9001 a ISO 14001. Preto v období od 20-29.10.2015 prebehol v našej spoločnosti certifikačný audit spoločnosťou BUREAU VERITAS na vyššie uvedené normy a boli nám vydané certifikáty na obdobie troch rokov. Týmto naša organizácia efektívne implementovala systém manažérstva kvality a environmentu v zhode s uvedenými normami. Certifikácia sa týka všetkých obchodných centier a administratívy.

Certifikačná spoločnosť skonštatovala, že naša spoločnosť implementovala a udržiava svoj systém manažérstva v súlade s požiadavkami noriem a preukázala schopnosť systému splniť požiadavky na produkty a/alebo služby v predmete a cieľoch organizácie.
 
Osvedčenie  Bureau Veritas SK ISO 13485:2016
Bureau Veritas SK ISO 9001
Bureau Veritas SK ISO 14001
Bureau Veritas SK ISO 45001
Bureau Veritas SK ISO 27001
SDP – Potvrdenie o dodržiavaní zásad správnej veľkodistribučnej praxe
SVP – Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom
SVP – Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom - veterinárne produkty

Povolenia
Povolenie na veľkodistribúciu humánnych liekov (Licence wholesale distribution)
Povolenie na veľkodistribúciu omamných a psychotropných látok (License psychotropic and narcotic drug)
Povolenie na určené látky
Povolenie na výrobu humánnych a skúšaných liekov (Licence manufacture of human medicinal products)
Povolenie na veľkodistribúciu veterinárnych liekov
Povolenie na veľkodistribúciu veterinárnych produktov
Povolenie na výrobu veterinárnych liekov
Povolenie na výrobu veterinárnych prípravkov
 
Farmaceutické suroviny – analytické certifikáty 
FAGRON
GALVEX (návod)
VÚLM - prehlásenie
VULM - KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (Ethanolum benzino denaturatum Ph.Eur.)
 
Respirátory – certifikáty 
 
Účtovné závierky
Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2017
Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2016
Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2015
Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2015
 
Kódexy
 
 
Zabezpečenie záväzkov v rámci obchodnej spolupráce