We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

ETIKA - sme profesionáli, sme ľudia

KVALITA – CESTA K SPOKOJNOSTI A ÚSPECHU

Spoločnosť PHOENIX si uvedomuje, že kvalitný servis závisí od kvalitnej práce zamestnancov. Sú to ich vedomosti, zručnosti a silná motivácia, ktoré umožňujú poskytovať zákazníkom služby na najvyššej možnej úrovni.

PROFESIONÁLNY TÍM

Ľudia, ktorí tvoria súčasť tímu spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., vždy boli vyberaní starostlivo a zodpovedne, tak, aby dosahovali najlepšie možné výsledky v prospech zákazníkov, partnerov. Ich profesionálny prístup, kvalifikovanosť a odbornosť sú zabezpečované aj systémom odborných tréningov a vzdelávacích programov. Veľký dôraz je kladený na to, aby všetci pracovníci poznali interné štandardné pracovné postupy a smernice, ktoré sú udržiavané v súlade s medzinárodne platnými štandardmi GDP (Good Distribution Practice) a GMP (Good Manufacturing Practice).

STÁLE RASTIEME A POMÁHAME VÁM RÁSŤ S NAMI.

INOVATÍVNY PRÍSTUP

Technológie a služby zdokonaľujeme prostredníctvom implementácie najnovších vedeckých a výskumných poznatkov v praxi. Inovácia špecifických technológií, vybavenia a softvéru je zacielená na zlepšenie kvality, efektívnosti a pružnosti dodávateľských služieb, a tiež z dôvodu znižovania bezpečnostných rizík v distribúcii liekov.

DOKONALÁ ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA

Kontinuálne skúmame potreby našich klientov a snažíme sa vytvárať plnohodnotné portfólio produktov a služieb. Dokážeme počúvať Vaše požiadavky a predstavy a na ich základe vytvárať plán realizácie.

ETIKA

Súčasťou kultúry našej spoločnosti je požiadavka na etické a morálne konanie vo všetkých oblastiach našej činnosti a aplikácia etických štandardov vo veľkodistribúcii liekov v zmysle etického kódexu.